Traumainformoitu taide osaksi hyvinvointityötä TaideMieli- konseptin kautta

TRAUMAINFORMOITU TAIDE- JA KULTTUURITOIMINTA OSAKSI HOIVA- JA PALVELUKOTIEN ARKEA SEKÄ HYVINVOINTITYÖTÄ 

Taide ja kulttuuri on merkittävä osa ihmisyyttä ja hyvää elämänlaatua. Se tukee hyvinvointia koko ihmisen elinkaaren ajan.

TaideMieli® – konseptin takana on ajatus, että jokaisella on oikeus taiteeseen, kulttuuriin ja luovuuteen. Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi – kipuineen ja haavoineen. 

TAIDEMIELI®- KONSEPTI SISÄLTÄÄ:

TAIDEMIELI®- KOULUTUS

TAIDEMIELI®- SERTIFIKAATTI

VAIKUTTAVUUSRAPORTTI

PAKETOIMME TÄRKEIMMÄT TYÖKALUT JA OSALLISTAVAN TAITEEN MENETELMÄT HELPOSTI KÄYTETTÄVÄKSI KOKONAISUUDEKSI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YRITYSTEN KÄYTTÖÖN.

Tavoitteenamme on, että jokainen asiakasyrityksemme asiakas saa tulla henkilökunnan osalta nähdyksi kokonaisena, arvokkaana omana itsenään – kaikkien tunteidensa kanssa. Se luo turvaa. Turvan kokemus luo hyvinvointia.

 

TaideMieli®- koulutus tarjoaa tietoja, taitoja ja työkaluja siihen, miten ihminen otetaan kokonaisena vastaan, vaalitaan välittävää vuorovaikutusta ja annetaan tilaa kasvaa, kipuilla ja eheytyä – sekä tilaa uskaltaa hypätä taiteen kokemiseen sekä niihin tunteisiin, joita se voi herättää.

TAIDEMIELI®- KOULUTUS

TaideMieli® – koulutus tuo ulottuvillesi helposti paketoituna tärkeimmät työkalut ja osallistavan taiteen menetelmät kehon sekä mielen hyvinvointia edistävästä traumainformoidusta taide- ja kulttuuritoiminnasta.

TaideMieli®- koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta osasta:

1. Osallistava taide

Osallistavan taiteen menetelminä konseptissa toimii tanssi, sirkus ja kuvataide. Valmiit harjoitukset tuodaan helposti käytettäväksi niin, että jokainen sosiaali- ja terveysalan ammattilainen voi ottaa ne käyttöön omassa päivittäisessä työssään ilman aiempaa taidemenetelmien tuntemusta.  Harjoitukset ovat sellaisia, joihin jokainen asiakasyrityksen asiakas voi osallistua – rajoitteista riippumatta. Tavoitteena on harjoitella luovuuden kautta päästämään irti menneestä ja tulevasta- elämään hetkessä – ja sallimaan kontrollin ja murehtimisen takana piilevä tunnekirjo, joka parhaimmillaan voi herättää toiveikkuutta, intoa ja iloa. Läsnäoleva pysähtyminen taiteen äärelle lisää hyväksytyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksia, antaa tilaa uudenlaisille kohtaamisille hoivatyössä sekä edistää mielenterveyttä.

Koulutuksen kautta henkilökunta oppii ymmärtämään taidelähtöisten menetelmien voimauttavan ja hyvinvointia edistävän vaikutuksen sekä oppii ottamaan ne helppojen harjoitusten avulla osaksi arkea omien asiakkaiden kanssa.

2. Traumainformoitu kulttuuri ja työote

Traumainformoidun työn avulla pyritään kohtaamaan ihminen avoimesti, arvostaen sekä hänen mahdolliset kipukohtansa lempeästi hyväksyen. Traumainformoitu ympäristö koetaan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseksi. Traumainformoidulla työotteella tarkoitetaan itseymmärryksen lisäämistä ja tietoista, myötäelävää yhteyttä toisiin ihmisiin. Lue lisää traumainformoidusta kulttuurista täältä.

Koulutuksen kautta henkilökunta saa syvemmän ymmärryksen traumainformoidusta työotteesta, mitä voi käyttää omassa työssään asiakkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen ja luottamuksellisen sekä turvallisen ilmapiirin luomiseen. Kun omaa tunnetyöskentelyä ymmärtää, on helpompi antaa tilaa toisen haavoittuvuudelle ja kohdata toisen tunteita empaattisesti.

3. Traumasensitiivinen kohtaaminen ja vuorovaikutus

Läsnäoleva ja autenttinen kohtaaminen asiakkaiden ja henkilökunnan välillä antaa tilaa vuorovaikutukselle, joka on paljon muutakin kuin sanoja. Se on ymmärrystä siitä, että ihmisen kehokin sisältää viestejä, kuten eleitä, ilmeitä ja liikkeitä, jotka voivat olla järjellisen tietoisuuden ulkopuolella. Koulutuksessa henkilökunta oppii tunnistamaan ja ymmärtämään oman kehon viestejä, kuten vireystiloja ja tunteita, mikä mahdollistaa omien voimavarojen, vahvuuksien ja toimijuuden hahmottamista. Tämän myötä on helpompi rakentaa asiakastyöhön sallivaa ja turvallista ilmapiiriä, jossa on tilaa aidoille kohtaamisille.

 

Koulutuksen kautta henkilökunta saa asiakastyönsä tueksi osaamista ja ymmärrystä traumasensitiivisen vuorovaikutuksen merkityksestä, turvallisen ja avoimen vuorovaikutusilmapiirin rakentamisesta sekä tunnetyöskentelystä ja kehomieliyhteyden syvemmästä ymmärryksestä.

TAIDEMIELI® ANTAA KILPAILUKYKYISTÄ ASIANTUNTIJAOSAAMISTA

TaideMieli®- koulutus on mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen.

Kerrytät kilpailukykyistä asiantuntijaosaamista, jossa kiteytyy luovat osallistavan taiteen menetelmät, traumainformoitu työote sekä laadukkaan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen osaaminen.

TAIDEMIELI®- SERTIFIKAATTI

TaideMieli®- sertifikaatti on kannustin, joka rohkaisee edistämään kulttuurihyvinvointia ja traumainformoitua työotetta sosiaali- ja terveysalan yrityksissä.

Se on myös todiste siitä, että yritys on käynyt TaideMieli®- konseptin koulutuskokonaisuuden ja tarjoaa asiakkailleen osallistavaa taidetta ja läsnäolevaa traumasensitiivistä kohtaamista sekä on sitoutunut edistämään asiakkaidensa mielenterveyttä ja hyvinvointia luovuudella ja lämmöllä.

TaideMieli®- sertifikaatti kertoo, että yrityksellä on käytössään osaaminen traumasensitiivisestä taiteesta sekä kulttuurihyvinvoinnista ja sitä kautta monipuoliset menetelmät, joiden avulla he pystyvät tukemaan ja edistämään asiakkaidensa kokonaisvaltaista hyvinvointia merkittävän laaja-alaisesti.

Taidemieli - sertifikaatti osoittaa, että traumainformoitu taide -ja kulttuuritoiminta on käytössäsii

VAIKUTTAVUUSRAPORTTI

Laadimme asiakasyritykselle raportin TaideMieli®- konseptin käytöstä ja sen vaikuttavuudesta.  Raportti tuo esiin mitä on traumainformoitu taide ja kulttuurihyvinvointi. Se myös avaa käyttöön otettuja menetelmiä, ja erittelee niiden vaikutuksia asiakkaiden ja työyhteisön hyvinvoinnille.

Raportti toimii markkinaetuna sosiaali-ja terveyspalveluiden joukossa ja auttaa arvioimaan yritystä ja sen toimintaa sekä suunnittelemaan kehityssuuntia.

MAHDOLLISUUS TAIDEMENETELMIEN LISÄKOULUTUKSEEN

TaideMieli®- koulutuskokonaisuuden lisäksi tarjoamme taidemenetelmien lisäkoulutusta, jossa pääsee tutustumaan musiikin, draaman ja sanataiteen menetelmiin.

OTA TRAUMAINFORMOITU TAIDE HALTUUN JA OSAKSI TYÖARKEASI OSALLISTUMALLA TAIDEMIELI®- KOULUTUKSEEN!

TaideMieli® – koulutuksen kesto on yhteensä 16h. 

Järjestämme koulutuksia ympäri Suomea.

AISHA KORPELA

AISHA KORPELA

Aisha on TaideMieli®- konseptin kehittäjä, kulttuurihyvinvoinnin ammattilainen ja tanssin moniosaaja sekä kasvatus- ja hoitoalan ammattilainen.

Taidemieli®- konsepti on lähtenyt rakentumaan erilaisista huomioista sekä tarpeista hoitotyön kentällä, niin yrityksen, hoitohenkilökunnan kuin asiakkaiden näkökulmasta. Usean vuoden työn tuloksena on syntynyt kokonaisuus, joka palvelee jokaista.

Taiteen ja traumainformoidun osaamisen keinoin autamme ihmistä näkemään itsensä arvokkaana. Murramme epävarmuuden lukkoja sekä etsimme eheyttä elämään ja sen käännekohtiin.

”Koen, että rytmi on elinvoima, ja liike itseilmaisun keino, joka rakentuu kehon ja mielen yhteistyöstä auttaen ihmisiä luomaan yhteyttä itseensä ja ympäröivään maailmaan.”

 

Ota yhteyttä

Annamme mielellämme lisätietoja!

TIEDOTTEET AIHEESTA

Ylös