Taideterapia

TAIDETERAPIA – AVAIN KEHOOSI

Tanssi-liiketerapia (TLT) on psykoterapian erityissovellus, joka kuuluu luoviin terapioihin kuten musiikki-, kuvataide- ja draamaterapia. Keskeistä tanssi-liiketerapiassa on keho-mieli-yhteys sekä ymmärrys liikkeestä osana kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. 

Tanssia ja liikettä käytetään ihmisen voimavarojen etsimiseen ja niiden käyttämiseen. Samalla vahvistetaan itseilmaisua, kehollisuutta ja tunteidensäätelytaitoa. Vaikeitakin asioita saatetaan tavoittaa liikkeen ja kehollisuuden kautta. 

Elämämme aikana koetut asiat jäävät kehoomme niin kutsuttuun kehomuistiin. Joskus joitain asioita ei pystytä tavoittamaan sanoilla, mutta niihin voidaan yltää kehon, liikkeen ja ilmaisun kautta. Taidetyöskentely on itseilmaisun väline, jonka avulla vaikeimpiakin asioita pystyy nostaa esille, ilman että pitäisi osata sanoittaa niitä. Taiteen keinoin tunteiden ilmaiseminen on aina erilainen kokemus kun verrataan sanalliseen ilmaisuun.

Tanssi-liiketerapiassa ei tarvitse osata tanssia.

 Taideterapiassa käytettyjä menetelmiä:

 

kuvan tekeminen, maalaaminen

kirjoittaminen

musiikki

kehotietoisuustyöskentely

rentoutus- ja mielikuvaharjoitukset

tietoisen läsnäolonharjoitukset

liikeimprovisaatio

symbolit

leikit, pelit

liikekokemusten läpikäyminen sanoin, kuvin tai liikkeellisesti.

 

Tavoitteena tanssi-liiketerapiassa on hyvinvoinnin tukeminen hahmottamalla ihmisen eletyn kehon kokonaisuutta monikerroksisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tanssi- liiketerapia perustuu kokonaisvaltaiseen ja systeemiseen ajatteluun. Siinä hyödynnetään erityisesti somaattisen muistin kautta tapahtuvaa työskentelyä mikä tekee siitä erityisen toimivan, myös esikielelliset kokemukset tavoittavan terapiamuodon. 

Tanssi-liiketerapian teoreettinen pohja on keho-mieli-yhteyden huomioimisessa ja teoreettinen viitekehys rakentuu nykyaikaisesta kiintymyssuhde- ja objektisuhdeteorioista, traumateoriasta ja somaattisen psykologian teorioista.

Keskeisiä perusteita tanssi-liiketerapeuttiseen työskentelytapaan tuovat myös voimavara- ja ratkaisukeskeiset, psykodynaamiset ja luovuuteen liittyvät teoriat.

Taideterapia – Kenelle?

Tanssi-liiketerapian kohderyhmät voivat olla kaiken ikäisiä, lapset, nuoret, aikuiset sekä vanhukset. Tanssi-liiketerapiaa on Suomessa käytetty mm. eri erityisryhmille, päihdehuollossa, mielenterveyspalvelujen asiakkaille, työorganisaatioille, ammatillisessa kuntoutuksessa, vanhustyössä sekä kasvatus- ja opetustyössä. Tanssi-liiketerapiasta apua voivat saada sekä vakavista psyykenhäiriöistä kärsivät henkilöt, että normaalineurootikot. Tanssi-liiketerapiaa sovelletaan aina eri asiakasryhmien ja tarpeen mukaan. 

Tanssi-liiketerapia pähkinänkuoressa

Tanssi-liiketerapialla ennaltaehkäistään ja hoidetaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia oireita ja sairauksia.

Tanssi-liiketerapialla voidaan käyttää sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla, että pääasiallisena hoitomuotona.

Tanssi-liiketerapiaan sisältyy myös psykoedukatiivinen ote, jossa asiakas saa tietoa ihmisen kehollisuuden monimuotoisuudesta.

Tanssi-liiketerapian menetelmiä voidaan käyttää kasvatustyön tukena.

Tanssi-liiketerapia soveltuu kaikille ikäryhmille ja sitä toteuttaa koulutettu tanssi-liiketerapeutti.

Tanssi-liiketerapia on yksilö- tai ryhmämuotoista.

Tanssi-liiketerapia kuuluu luoviin taideterapioihin, jonka viitekehys on integratiivinen.

Lue lisää:

Tanssiterapiayhdistys ry

www.tanssiterapia.net

Varaa tutustumiskäynti

    Ylös