TAITEET SOTE-ALAN ARKEEN JA RAKENTEISIIN

Oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin ovat kulttuurisia perusoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille. Niin yksilöiden ja kansanterveyden kuin hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin vuoksi on tärkeää, että taide ja taiteellinen toiminta tuodaan sosiaali- ja terveysalan arkeen ja rakenteisiin.

Luovaa taidetta sote-alalle

Kuva: Pixabay

Tanssin, musiikin, teatterin ja kuvataiteen avulla voidaan päästä sellaisten asioiden äärelle, joita puheen avulla on vaikea tavoittaa, samalla se voi myös herkistää aivan uusille kokemuksille. Taidelähtöiset menetelmät ovat tarkoitettu kaikille, riippumatta aikaisemmasta osaamisesta. Taidelähtöisille menetelmille on yhteistä se, että niitä voidaan soveltaa jokaisen osallistujan oman henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Parhaimmillaan yhteiset jaetut ja koetut hetket taidetoiminnan äärellä lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta, avaavat uusia näkökulmia ja auttavat jäsentämään monipuolisesti todellisuutta. 

Taidelähtöisillä menetelmillä voidaan rikastaa arkista kanssakäymistä ja tuoda myös hoitosuhteeseen erilaista syvyyttä ja ymmärrystä. Menetelmät auttavat rakentamaan vuorovaikutusta ja luomaan siihen uusia mahdollisuuksia tutkia erilaisia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia, myös sellaisia jotka ovat niin vaikeita, ettei niitä ole helppo sanoittaa. Taiteen eri menetelmät tuovat myös etäisyyttä vaikeisiin asioihin ja niitä on helpompi käsitellä symbolisesti turvallisen etäisyyden päästä. On myös hyvä tiedostaa ja muistaa, että taiteella on voima yltää syvälle kipeisiinkin kohtiin ihmisen kokemusmaailmassa. Taide voi usein hyvin yllättäen nostaa esiin vaikeita ja kipeitä tunteita, sen vuoksi täytyy tiedostaa, että sen minkä avaa, täytyy osata myös sulkea. Taide- ja kulttuurimenetelmien äärellä täytyy olla osaaminen ja ymmärrys siitä mitä tehdään ja miksi.

TAIDELÄHTÖISILLÄ MENETELMILLÄ ON LUKUISIA MYÖNTEISIÄ VAIKUTUKSIA HYVINVOINTIIN

Taiteella on todettu positiivisia vaikutuksia useiden eri tutkimusten mukaan. Taiteen tekeminen, kokeminen ja seuraaminen, voi merkittävällä tavalla edistää hyvinvointia, osallisuutta ja terveyttä. Tässä muutamia esimerkkejä, mihin ja miten taide voi vaikuttaa.

 • auttaa vähentämään yksinäisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä
 • lisää merkityksellisyyden kokemusta
 • lisätä itseluottamusta ja rohkeutta
 • avata mahdollisuuksia oppia uutta
 • toimintakyvyn ja elämänhallinnan tunteen lisääntyminen
 • osallisuuden lisääntyminen
 • lisätä erilaisuuden ja moninaisuuden ymmärrystä ja hyväksymistä 
 •  sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen
 • tukea mielen hyvinvointia
 • edistää toimijuutta 
 • lisätä itseilmaisun ja tunnesäätelyn taitoa 
 • empatiakyvyn lisääntyminen

Taiteella ja taiteellisella toiminnalla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia niin kansanterveyteen kuin yksilön terveyteen ja hyvinvointiin. Voit lukea niistä enemmän täältä. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu myös, että usein ne ihmiset, jotka voisivat erityisesti hyötyä taidetoimintaan osallistumisesta, ovat vaarassa jäädä taidepalvelujen ulkopuolelle (Lehikoinen & Vanhanen 2017, 18–20; Laitinen 2017, 95). Ihmisen tarve taide- ja kulttuurielämyksille ei katoa, vaikkei pääse taiteen äärelle. Tämän vuoksi on tärkeää, että kulttuurihyvinvointia tuodaan osaksi sote-alan arkea ja rakenteita, jolloin niitä voidaan taata yhdenvertaisesti ja läpi elämänkaaren niille, jotka ovat pitkäaikaisestikin sosiaali- ja terveysalan asiakkaita esimerkiksi laitoksissa- ja palvelukodeissa. 

Taiteen edistämiskeskuksen Taidetta! Kulttuurihyvinoinnin käsikirjassa (2020, 145) todetaan, että terveydenhuollon kautta toteutuvalla kulttuurilähetetoiminnalla on suuri potentiaali kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa. Monissa kunnissa toimiikin jo kulttuurilähetetoiminta hyvin. Asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi on olemassa kulttuuripasseja ja myös terveydenhuollon kautta toteutettavasta kulttuurireseptin käytöstä on kokeiluja.  

Sen lisäksi, että taiteet voivat tukea ja edistää yksilön terveyttä ja hyvinvointia, tutkimuksissa on osoitettu taiteella ja taiteellisella toiminnalla olevan positiivisia vaikutuksia hoitosuhteen laatuun sekä hoitohenkilöstön työhyvinvointiin (Sitra). Tämän vuoksi kulttuurilähetetoiminnan lisäksi taidetta ja taidetoimintaa olisi tärkeää tuoda laajemmin osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon arkea. 

TAITEET EDISTÄVÄT HOITOSUHTEEN LAATUA

Taiteella on todettu positiivisia vaikutuksia hoitoympäristön ilmapiiriin, hoidon käytänteisiin ja hoidon laatuun. 

 • tasapainottaa hoitosuhteen valta-asetelmia 
 • parantaa potilaan ja henkilökunnan välistä vuorovaikutusta
 • auttaa henkilökuntaa ymmärtämään paremmin potilaiden tarpeita 

Jo koulutuksen osana taiteen on havaittu edistävän: 

 • vuorovaikutustaitoja
 • hiljaisen tiedon tunnistamista
 • empatiaa
 • ymmärrystä niistä kulttuurisista, sosiaalisista ja taloudellisista tekijöistä, jotka vaikuttavat potilaiden käyttäytymiseen ja tarpeisiin

TAITEET TUKEVAT HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIA

Hoitajapula ja henkilöstön jaksaminen on todellisia ongelmia, johon täytyy puuttua pikimmiten: palkkoja täytyy nostaa ja alalle täytyy saada enemmän työvoimaa. Näitä seikkoja sivuuttamatta on hyvä huomioida, että taiteen ja taidetoiminnan lisääminen sosiaali- ja terveysalan arkeen voi myös tukea merkittävästi henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista. 

Monissa tutkimuksissa on todettu, että taide ja taiteellinen toiminta vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin. Taidetoiminta voi vähentää stressiä ja suojata henkiseltä uupumukselta. Lisäksi taidetoiminta voi lisätä kommunikaatiotaitoja ja yhteenkuuluvuutta sekä yhteisöllisyyttä.

Tutustu TaideMieli-konseptiimme

TUTUSTU TAIDEMIELI®- KONSEPTIIMME

Konsepti tuo traumainformoitua taide-ja kulttuuritoimintaa sosiaali-ja terveysalan tomijoille ja yrityksille.

LÄHTEET JA LISÄLUKEMISTA

🔎 Laitinen, L. (2017). Taide, taiteellinen toiminta ja mielenterveys. Teoksessa: 

🔎Lehikoinen, K. & Vanhanen, E. (toim.) Taide ja hyvinvointi. Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Taideyliopisto, Kokos-julkaisusarja 1/2017. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/227963/Kokos_1_2017.pdf?sequence=4

🔎 Houni, P, Turpeinen, I & Vuolasto, J. 2021. Taidetta! Kultuurihyvinvoinnin käsikirja. Taiteen edistämiskeskus TAIKE. Helsinki. https://www.taike.fi/documents/10921/1332027/Taidetta%21+Kulttuurihyvinvoinnin+k%C3%A4sikirjan+uudistettu+laitos/95970ba6-302c-5e63-f483-8fea9a5ec857

🔎Sitra. Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista.

🔎WHO: n raportti 2019. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Daisy Fancourt, Saoirse Finn.

Piditkö lukemastasi? Klikkaa nappia ja jaa se ystävillesi

 

 

Ylös