Traumainformoitu johtaminen

Itsensä johtaminen | Tunnetaidot | Tunneilmapiirin johtaminen | Vuorovaikutus | Tiimitaidot

Traumainformoitu koulutus

Traumainformoidussa koulutuksessa organisaatio koulutetaan tiedollisesti ja kokemuksellisesti uuteen ymmärrykseen traumoista. Traumainformoitu on sateenvarjokäsite, joka merkitsee yleistä varautumista ja tietoisuutta siitä, että traumat vaikuttavat monien ihmisten elämään. Se merkitsee myös sitä, että pyrimme itse toimimaan niin, ettemme omalla käytöksellä aiheuta kenellekään traumoja.

On tärkeää tiedostaa myös se, että miten valtavat kustannussäästöt sosiaali- ja terveydenhuoltoon tehdään traumatietoutta lisäten: hyvää vanhemmuutta tukien, lapsia suojellen ja henkilökunnan omaa itsetuntemusta lisäten.

Jotta työntekijä kykenee kohtaamaan asiakkaansa myötätuntoisesti sekä oppimista, henkistä kasvua ja paranemista edistävästi, täytyy häneltä löytyä myötätunto omaa itseä kohtaan – myös varjojaan. Hänellä täytyy olla hyvä itsetuntemus voidakseen myötäelävästi kohdata omia asiakkaitaa sekä työyhteisön muita jäseniä.

Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Erityisen tärkeää traumainformoitu ymmärrys on johtajille. Johtavassa asemassa olevien täytyy tunnistaa omat heikkoutensa ja henkilökohtaiset haasteensa. Traumainformoidussa organisaatiossa koulutetaan koko henkilökunta tunnistamaan lapsuuden hankalien kokemusten ja muiden tunnehaavojen, traumojen, seuraamukset omassa itsessä, yksilössä ja organisaatiossa.

Me tuotamme traumainformoituja koulutuksia erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan organisaatioille alan osaavien asiantuntijoiden johdolla.

Traumainformoitu ympäristö koetaan fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseksi. 

Traumainformoitu työ ei tarkoita hoitoa, vaan sen avulla pyritään ehkäisemään traumatisoitumista. Traumainformoitua työtä voidaan tarkastella sekä yksilö- että rakenteellisella tasolla. Yksilötasolla työ on itseymmärryksen lisäämistä ja tietoista, myötäelävää yhteyttä toisiin ihmisiin. Rakennetasolla se on yhteisöjen, organisaatioiden, jopa yhteiskunnan kehittämistä traumainformoiduiksi. (Kati Sarvela)

Työyhteisössä ei saa vallita alistava ja syyllistävä pelon kulttuuri, joka ei palvele ketään. Myös organisaatio voi olla sen sisäisen trauman vuoksi rikkonainen. Traumainformoitu kulttuuri on tapa tuoda organisaatio jälleen yhteen. Sen seurauksena paitsi yksilöt, myös organisaatiot voivat paremmin ja tällöin myös organisaatio kykenee olemaan tuottava ja innovatiivinen. Pyrkimys on luoda turvallinen sosiaalinen, fyysinen ja emotionaalinen ympäristö koko työyhteisölle.

On tärkeää, että koko henkilökunta että asiakkaat pystyvät tuntemaan turvallisessa ilmapiirissä, vakaiden ja hyväksyvästi läsnäolevien ihmisten keskellä, olonsa levolliseksi. Ihmiset uskaltavat vapaasti ilmaista tunteitaan, tuntemuksiaan ja kokemuksiaan. Ideaalisissa olosuhteissa, jossa asiakkaat tai oppilaat ja työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi, he eivät syyllisty minkäänlaiseen väkivaltaan tai toinen toistensa kaltoinkohteluun.

Ole yhteydessä, niin keskustellaan tarkemmin traumainformoidusta kulttuurista ja siitä millaisia tarpeita teidän organisaatiossanne mahdollisesti on. 

Pyydä tarjous

    Ylös